Vanliga frågor

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren. De är uppdelade i olika kategorier för att det ska bli lättare att hitta.

Vissa kommuner kräver bygglov för att installera solceller på fastigheter, så det är bra att stämma av med din kommun om det behövs för din installation. Om det behövs hjälper vi dig med underlag och instruktioner kopplat till din bygglovsansökan.

Ja, du kan få skattereduktion för installation av grön teknik. Skattereduktion får du för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjats, betalats och slutförts under samma år. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen (din utförare). Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket. Det är sedan skatteverket som beslutar om skattereduktionen beviljas beroende på du som köpare uppfyller villkoren. Svea Solar har rätt enligt allmänna villkor att debitera för avslagen skattereduktion. Mer information om villkoren finns att läsa på

www.skatteverket.se

 

Skattereduktionen ska ersätta det statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon. Avdraget är på 20 procent och det täcker material- och arbetskostnader. För batterilagring och laddbox är avdraget 50 procent.

Grön teknologi är i grund och botten en teknik som är miljövänlig. Den skapas och används på ett sådant sätt att den bevarar miljön och jordens naturresurser. Det kan vara:

 

1. Installation av nätanslutet solcellssystem.

2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.

3. Installation av laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Om du är berättigad till avdraget beror till exempel på hur du nyttjar fastigheten, hur mycket inkomstskatt du betalat under deklarationsåret, vem som står som ägare på fastigheten etc. För fullständiga villkor, läs mer på www.skatteverket.se

Skattereduktionen ges för kostnader för arbete och material vid installation av grön teknik:

 

1. Installation av nätanslutet solcellssystem. – Skattereduktion ges med 20 procent av kostnaden för arbete och material.

2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. – Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

3. Installation av laddningspunkt till elfordon. – Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

 

Övriga kostnader som resor, utrustning och projektering ska kunden betala i sin helhet.

Svenska Kraftnät ansvarar för att distribuera elen i Sverige och de har delat in Sverige i fyra elområden för att följa EU:s ambition att skapa en gemensam elmarknad. Men också att få bort obalansen mellan produktion i olika delar av Sverige.Just nu sker den största delen av elproduktionen i norr och där är just nu förbrukningen minst. Men i södra Sverige är det tvärtom, där är förbrukningen som högst men produktionen som minst. Det här är anledningen till att el behöver transporteras via det så kallade stamnätet från norr till söder.

Installationen ska förse den aktuella bostaden med el och måste ske i ditt eller din förälders hushåll, och ska avse:

 

• Ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion

 

• En lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig som begär skattereduktion

 

• En byggnad under uppförande som ägs av dig som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

 

Installationen ska förse det aktuella hushållet med el. Småhus, garage och komplementhus är exempel på byggnader som kan räknas till hushållet.

Om installationen även ger el till exempelvis ett uthyrt småhus eller en ekonomibyggnad där näringsverksamhet bedrivs, så kan skattereduktion inte medges.

 

Om du själv köper in material från någon annan än det företag som utför installationen av grön teknik kan skattereduktion enbart medges för installationsarbetet. Du kan alltså inte få skattereduktion för materialkostnaden i detta fall.

För att räknas som bostad ska fastigheten vara inredd och utrustad för boende och ingå i ditt hushåll. Det gäller även fritidshus eller stuga som du äger. Garage, förråd och andra komplementbyggnader räknas som en del av bostaden i ett småhus.

 

Bostaden ska finnas inom EU/EES eller Schweiz. Reglerna för skattereduktion är desamma som om installationen utförs i Sverige.

Om du äger din förälders bostad kan du få skattereduktion för installationen, förutsatt att du har haft utgiften för arbetet.

 

Din förälder kan dock inte få skattereduktion för arbeten som utförs i ditt hem. Det gäller även om föräldern äger bostaden och använder den ibland, till exempel vid tjänsteresa.

Ligger din privatbostad på en lantbruksenhet kan du få skattereduktion även om installationen placeras på taket till en ekonomibyggnad, ett komplementhus eller på tomtmark i nära anslutning till småhuset du äger. Minst 95 procent av elen som produceras i anläggningen ska dock användas i bostaden. Det innebär att max fem procent av den totala produktionen får användas exempelvis för belysning i ekonomibyggnader som du använder som förråd. 

 

Om du bedriver aktiv näringsverksamhet på fastigheten där solcellerna installeras måste bostaden ha en egen elanslutning, skild från näringsverksamheten, för att du ska kunna få skattereduktion för installationen. Det innebär att det måste finnas två olika el-abonnemang – ett abonnemang för småhuset som tar sin el från den nya anläggningen och ett abonnemang för näringsdelen som inte får energi från anläggningen.

Företaget du anlitar måste uppfylla vissa villkor för att du ska få skattereduktion för installation av grön teknik. Du och företaget bör avtala om vilka villkor som gäller för installationen och skattereduktionen. Avtalet kan vara skriftligt eller muntligt.

 

För att företaget du har anlitat ska få sin utbetalning så snabbt som möjligt är det viktigt att du ger dem rätt uppgifter:

 

• Personnummer.

 

• Fastighetsbeteckningen, om installationen är gjord på ett småhus. Du hittar uppgiften under Fastigheter och bostad på Mina sidor på Skatteverkets websida.

 

• Bostadsrättsföreningens organisationsnummer och lägenhetsnummer (vanligen fyra siffror), om installationen är gjord på en bostadsrätt. Du kan läsa mer om lägenhetsnummer på Skatteverkets webbplats.

 

Du kan även behöva ta fram det här:

 

• Köpehandlingar, till exempel om fastigheten är nyköpt och du inte har hunnit ansöka om lagfart.

 

• Arrendeavtal, köpebevis och eventuellt försäkringsbrev om installationen är gjord på en byggnad på ofri grund eller en kolonilott.

Kunden måste äga bostaden när installationen utförs. Installationen ska vara gjord i kundens, eller kundens förälders, hushåll. Installationen ska förse det aktuella hushållet med el. Småhus, garage och komplementhus är exempel på byggnader som kan räknas till hushållet.

 

Om installationen även ger el till exempelvis ett uthyrt småhus eller en ekonomibyggnad där näringsverksamhet bedrivs, så kan skattereduktion inte medges.

När du ingår avtal med oss har du alltid 14 dagars ångerrätt från det att avtalet tecknats enligt distansavtalslagen. Vill du utöva ångerrätten kan du meddela oss genom att ringa eller mejla vår kundservice.

Får du din faktura via e-post så kan du kontrollera om din faktura har hamnat i ”övrigt” eller i skräpkorgen. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundservice på 010-300 12 22 eller ekonomi@sunpowergroup.se så hjälper vi dig med en kopia.

Vi kan leverera din faktura via e-faktura, mejlfaktura.

Normalt sett drar vi av ditt tillgodobelopp på nästa faktura. Om du hellre vill ha dina pengar utbetalda till ditt konto ordnar vi såklart det. Kontakta vår kundservice på 010-300 12 22 eller ekonomi@sunpowergroup.se så hjälper vi dig.

Våra fakturor skickas i enlighet med våra avtal efter funktionstestad anläggning. Med detta menas att vår elektriker, i samband med elinstallationen av ditt solpanelssystem, har kontrollerat så att dina paneler producerar el. Det som kan kvarstå är elmätarbyte/konfiguration som göras av din nätägare.

Om det under projektet har skett förändringar, exempelvis ändring i antalet paneler, som påverkar slutpriset så kommer även beräkningen för skattereduktion ändras, detta för att efterleva regler och villkor enligt skatteverkets bestämmelser.

Då vi primärt använder den emailadressen du har lämnat till oss vid orderbekräftesle så ber vi dig undersöka så den inte hamnat i skräpposten. Annars kan du alltid vända dig till kundservice på ekonomi@sunpowergroup.se eller 010-300 12 22 26 40 för att få en fakturakopia.

Börja med att kontakta oss för en fri offert. Vi utgår ifrån takets storlek, fastighetens huvudsäkring, din elförbrukning samt din budget och så tar vi fram en offert med uppskattning av antal solpaneler som behövs/får plats på ditt tak.

Hur mycket solel som solceller producerar per år påverkas av en rad olika faktorer. De olika årstiderna i Sverige ger nämligen olika förutsättningar. På sommaren har vi i regel ett överskott av solel, medan vi på vintern behöver kompensera med annan el då soltimmarna blir färre.

 

Utöver soltimmarna, verkningsgraden och mängden kWh per installerad kW, så finns det andra faktorer som påverkar hur mycket el solcellerna producerar:

 

• Solinstrålning där du bor

• Skugga på solpanelerna från omgivningen, så som träd, byggnader mm.

• Väderstreck dina solpaneler är riktade mot

• Lutning på solpanelerna

• Temperatur

• Ytans storlek där solcellerna ska placeras

• Snö på solpanelerna

• Smuts på solpanelern

Solpaneler varierar något i storlek, men tenderar att vara mellan 1-1,1 meter breda och mellan 1,7- 1,8 meter långa. Våra solcellsexperter ser till att du får den optimala lösningen för just ditt tak.

Vi arbetar endast med stora och välkända leverantörer och produkter av högsta kvalitet. Skulle något mot förmodan inte fungera som det ska, så har alla våra produkter långa garantitider.

Vi ansluter våra anläggningar till trefas men kan även ansluta till enfas.

Du kan följa produktionen per panel och om du har skugga på delar av taken så minskar produktionen endast på den delen och inte hela anläggningen. Har du inte optimerare och delar av anläggningen får skugga så går hela anläggningen ned i produktion. Med ett optimerat system parallelkopplas panelerna så att varje panel presterar individuellt.

Vår vanligaste växelriktare har måtten 550 mm x 320 mm x 230 mm.

Ett batteri kan lagra el som genereras under dagen för användning under natten. Batterierna anslutas direkt till solcellssystemet i en DC-kopplad lösning eller efter växelriktaren i en AC-kopplad lösning.

Ja, det finns en skattereduktion för installation av grön teknik och däribland batterier som lagrar din egenproducerade solenergi. Du kan få ett avdrag på 50 % av kostnaden för material och installation av ditt batteri. Du kan hitta mer information på Skatteverket.

Alla system som Sunpower group säljer är kompatibla med en lagringslösning.

En laddbox är utvecklad för laddning av elbilar och laddhybrider. Med en laddboxen laddar du både säkrare och snabbare jämfört med om du skulle ladda din bil i ett vanligt vägguttag.

För att uppfylla kraven för installation måste installationen göras av en certifierad elektriker.

För en säker installation måste laddboxen skyddas av en separat säkring och en egen jordfelsbrytare vilket också ingår i installationen.

Som fastighetsägare, eller om du innehar nyttjanderätt, har du rätt till 50 % bidrag på laddbox och installation (max 50 000 kr per år).

Kostnaden för installation varierar beroende på förutsättningarna. I regel kostar en laddbox mellan 14 000 kr till 20 000 kr.

Laddboxen vi erbjuder är europeisk standard (typ 2) och fungerar till alla elbilar som har denna standard. Laddboxen har en dynamisk laddning och kan ladda mellan 1.4-22 kW i både 1 och 3 fas.

Dagens bilar kan oftast laddas med både enfas och trefas. Skillnaden är att trefasladdning delar upp strömmen i 3 olika ledare istället för en vilket resulterar i att man med trefas kan få ungefär 3 gånger med ström än enfasladdning.

Vi erbjuder laddboxar till bostadsrättsföreningar. Laddboxen har ett RFID system som fungerar som en nyckel för laddningen. Den kontrollerar hur mycket som laddas per nyckel. Detta registreras sedan i ett system som kan användas för att distribuera fakturor till medlemmarna för elanvändningen.

När du skickat in en fråga till oss för att få en offert eller en intresseanmälan via vår solcellskalkylator så kan det ibland ta lång tid för oss att svara. Det är helt enkelt så att intresset för solenergi är oerhört stort.

Vanligtvis sker det inom 2-3 veckor efter att anläggningen är färdiganmäld av oss på Sunpower group. Vi kan tyvärr inte påverka när bytet/konfigureringen sker men kontakta din nätägare för mer information.

Elinstallationen sker vanligtvis inom 7 dagar efter att panelerna monterat.

Det är bra om du finns tillgänglig när installationen påbörjas för att stämma av detaljerna med arbetsledaren, såsom placering av växelriktare och kabeldragning och även ge våra installatörer tillgång till din elcentral. När arbetsledaren kontaktar dig inför installationen så kommer ni överens om vad som gäller för just din installation.

Saker du som kund behöver säkerställa inför installationen:

 

1. För att du ska kunna få tillgång till data kring din elproduktion och -konsumtion behövs internet på den plats där växelriktaren ska placeras. En framdragen nätverkskabel fungerar bäst, även om Wi-Fi med bra mottagning där växelriktaren placeras också fungerar för det mesta. Det är ditt ansvar att dra fram nätverkskabel eller säkerställa god Wi-Fi-signal på platsen. Om du har frågor kring detta rekommenderar vi att du vänder dig till din internetleverantör.

 

2. Det behöver vara undanplockat på de platser där vi ska sätta upp byggställningar, montera växelriktare och dra kablar.

 

3. Om du har betong- eller tegelpannor behöver du ordna så att det finns 20 extra av motsvarande modell som du har på taket. Ofta är någon panna redan trasig när vi påbörjar installationen och skulle vi också råka ha sönder någon så kan vi byta ut dessa direkt. Läs mer om detta i våra allmänna villkor som du fick i samband med din orderbekräftelse. Där kan du även läsa vad som gäller i de fall paneler och växelriktare kommer monteras på olika byggnader.

Att installera din solcellsanläggning är en process som kommer att ske i tre steg:

 

1. Vi monterar solpanelerna på ditt tak. En solpanelinstallation på en vanlig villa tar cirka 1-3 dagar, något beroende på anläggningens storlek och väderförhållanden.

 

2. När dina solpaneler är på plats på taket är det dags för vår elektriker att koppla panelerna till din elcentral och göra ett funktionstest. Elinstallationen sker vanligtvis inom 7 dagar efter att panelerna monterats, men kan variera något beroende på årstid och var du bor.

 

3. Din nätägare byter ut din elmätare och ger grönt ljus för att slå på din anläggning. 

När installationen är färdig gör vår elektriker ett funktionstest av anläggningen vilket innebär att den slås på en kort stund för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Efter testet slås anläggningen av i väntan på elmätarbyte av din nätägare.

Solpaneler kan monteras på en fasad, men du får oftast inte så bra produktion på fasadmonterade solceller på grund av att vinkeln på solpaneler påverkar instrålningen från solen.

Det finns möjligheter att installera på de allra flesta typer av tak. Innan installation så genomför vi alltid ett kostnadsfritt platsbesök för att säkerställa att ditt tak är av bra kvalité och att de individuella förutsättningarna gör att en solpanelsanläggning kommer att fungera bra och enligt våra beräkningar för just dig.

Solceller funkar i alla väderstreck men tak som vetter åt syd har i regel bäst förutsättningar för solceller. Detta eftersom solen står som högst i söderläge och når solcellerna under majoriteten av dagens alla soltimmar. Om du har ett tak med solceller i ett sydostligt eller i ett sydvästligt läge kommer du uppskattningsvis gå miste om cirka 6 procent av den årliga produktionen jämfört med tak i söderläge. När det gäller tak som vetter rakt mot öst eller väst kan du räkna med att producera cirka 20 procent mindre solenergi jämfört med ett tak som har solceller i sydlig riktning.

Vissa kommuner kräver bygglov för att installera solceller på fastigheter, det är bra att stämma av med din kommun om det behövs för din installation. Vi kan hjälpa till med underlag och instruktioner kopplat till din bygglovsansökan.

Föranmälan skickar vi på Svea Solar in till din nätägare för att informera om att vi kommer installera solceller hos dig och för att få installationen godkänd av nätägaren. Nätägaren är det bolag som äger elnätet i det område där du bor

 

Det är viktigt att du fyller i uppgifterna så snart som möjligt, så att vi kan planera in din installation och för att du inte ska tappa din plats i vår installationskö. Uppgifterna vi behöver hittar du på din senaste räkning från din nätägare och är till exempel anläggnings-id, fastighetsbeteckning etc

När vi är klara med installationen av din anläggning och vår elektriker bekräftat att den är funktionstestad skickar vi omgående in färdiganmälan till din nätägare. Vi meddelar då att installationen är slutförd och efter det är det bara att invänta att nätägaren kommer och byter ut din elmätare eller konfigurerar den på distans. Efter det ger nätägaren dig också grönt ljus att slå på din anläggning, det är viktigt att anläggningen inte tas i bruk innan nätägarens bekräftelse.

För att kunna sälja din överskottsel behöver du kontakta ditt elbolag och teckna ett produktionsavtal. 

När din anläggning är igång kan du följa varenda egenproducerad kilowattimme via app.

Efter att elmätaren blivit utbytt får du en bekräftelse av nätägaren att du kan slå på din anläggning. Det är viktigt att detta görs på rätt sätt och enligt de instruktioner du fått från oss på Sunpower group.

För att du ska kunna få tillgång till data kring din elproduktion och konsumtion behövs internet på den plats där växelriktaren ska placeras. En framdragen nätverkskabel fungerar bäst, även om wifi med bra mottagning där växelriktaren placeras också fungerar för det mesta. Det är ditt ansvar att dra fram nätverkskabel eller säkerställa god wifi-signal på platsen. Om du har frågor kring detta rekommenderar vi att du vänder dig till din internetleverantör.

Som producent av solenergi måste du ha en elmätare som mäter både den el du köper när din produktion inte täcker din konsumtion, såväl som din sålda, egenproducerade, överskottsel.

Börja med att kontakta oss för ett konstandsfritt besök och fri offert . Tillsammanstittar tittar vi på dina förutsättningar om du så har en villa eller ett lantbruk. Vi utgår ifrån takets storlek, fastighetens huvudsäkring, din elförbrukning samt din budget och så tar vi fram en offert med uppskattning av antal solpaneler som behövs/får plats på ditt tak.

Självklart! Läs mer om våra lösningar för företag på länken sunpowergroup.se/foretag eller mejla oss på kontakt@sunpowergroup.se

Sunpower group ser till att det krävs minimal arbetsinsats från din BRFs sida för att köpa och installera solceller! Läs mer om våra lösningar för BRF och kontakta oss på https://www.sunpowergroup.se/website-brf/

Självklart! Läs mer om våra lösningar för lantbruk och kontakta oss på https://www.sunpowergroup.se/lantbruk/

Självklart! Kontakta oss så berättar vi mer.